Företagets namn - Företagsmeddelande
Välkommen 
till 
"Skogens Röst"

Här hittar du svampfotografier och deras namn och en hel del annat
Mina egna texter och funderingar dyker också upp

När det gäller svampar så hittar du för närvarande 1122 arter och 88 arter myxomyceter här på min webbplats, det är svampar och myxomyceter som jag har hittat själv eller varit med då de hittats och fotograferat

När ni tittar på mina svampbilder så stöter ni på olika beteckningar efter artnamnet såsom (VU) - (NT) m.fl. och alla är inte införstådda med vad dessa beteckningar innebär men här hittar ni förklaringarna.

EX : Utdöd (Extinct)
En art (eller annat taxon) är Utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen dött.

RE : Nationellt utdöd (Regionally Extinct)
En art är Nationellt utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är potentiellt kapabel till reproduktion inom regionen (landet) har dött eller försvunnet från regionen, eller ifall det var en tidigare regelbunden besökare, den sista individen har dött eller försvunnit från regionen.

CR : Akut hotad (CriticallyEndangered)
En art är Akut hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Akut hotad och att den därmed bedöms löpa extremt hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

EN : Starkt hotad (Endangered)
En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Starkt hotad och att den därmed bedöms löpa mycket hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

VU : Sårbar (Vulnerable)
En art är Sårbar när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Sårbar och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

NT : Nära hotad (Near Threatened)
En art förs till kategorin Nära hotad om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för någon av dessa kategorier nu eller i en nära framtid.

DD : Kunskapsbrist (Data Deficient)
En art förs till kategorin Kunskapsbrist när det inte finns tillräckliga kunskaper att utifrån dess utbredning och/eller populationsstatus göra vare sig en direkt eller indirekt bedömning av dess risk att dö ut. 

Kriteriedefinitioner
Här ges en översikt över vilka kriterier som gäller för att en art ska rödlistas i Sverige i kategorin Nära hotad (NT) eller allvarligare. 
För att en art skall rödlistas behöver den uppfylla minst ett av kriterierna A-E. 
I Sve­riges tillämpning av IUCN:s kriterier har vi valt att definiera nedre tröskelvärden.

A. Minst 15 % populationsminskning under 10 år eller tre generationer (det som är längst)
B. Litet utbredningsområde (<40 000 km) eller liten förekomstarea (<4 000 km) samt minst 2 av 3 underkriterier:
  1. Kraftig fragmentering eller få lokalområden
  2. Fortgående minskning
  3. Extrema fluktuationer
C. Liten population (<20 000 individer) och fortgående minskning
D. Mycket liten population (<2000 individer) eller mycket begränsad förekomstarea (<40) kmvilket gör arten känslig för påverkan eller slumpfaktorer. Inte nödvändigtvis någon pågående minskning
E. Kvantitativ analys av utdöenderisk, Population Viability Analysis (PVA), indikerar minst 5 % risk att arten dör ut inom 100 år

Mer förklaringar om sådant man kan träffa på när det gäller namnen och artbestämningar av svampar och andra organismer.
När man rapporterar eller försöker artbestämma svamp eller andra organismer, ska man rapportera in ”sp.” alternativt ”spp.” om arterna inte bestämts säkert. Sp. anges efter släktet (familjen, ordningen eller annan taxonomisk nivå) när man är säker på detta men inte kan ange vilken art det rör sig om. Spp. anges endast när man tror att det kan röra sig om flera arter inom släktet. Ett annat alternativ är att använda cf. (=confer, lat. jämför) som betyder att det man bestämt liknar en art. Sensu lato = s. lat. och sensu stricto = s. str. är latin och betyder, vid, vidsträckt resp. i snäv bemärkelse.

Tänk på att alla fotografier och texter är skyddade genom upphovsrättslagen . Vill du låna någon bild eller text så måste du höra av dig till mig och fråga om det är ok, all annan användning är straffbar


Skogens Röst säljer bilder till den som är intresserad

SKOGENS RÖST/Co: Jan Svensson
Skogsgatan 1
252 30 Helsingborg
0708-872 523
skogens@algonet.se
Skogens Röst har F-skattsedel
regnr. 5311282452

MVH 
Jan "Skogens Röst" Svensson.


Site Builder drivs av  Vistaprint